May 29, 2022

CZBC

THE WAY, THE TRUTH AND THE LIFE!

CZBWF

2022 Numei Makai teng

PanmunMin
ChairmanNu Awi Khan Cing
Vice ChairmanNu Cing Ngaih Vung
SecretaryNu Gin San Bawi
Joint SecretaryNu Zam Khawm Cing
TreasurerNu Lun Cing
AccountantNu Vung Lam Lun
MemberNu Bin Ho
MemberNu Ching Hoih Mawi
MemberNu Ciin Deih Kim
MemberNu Ciin Lun Cing
MemberNu Lun Lam Niang
MemberNu Vung Muan Lun