Skip to content Skip to footer

Sermons

Pastor Nang Sian Mung
“Amah in a tha hatin zong kizahtak a, mailam hun ading a lung patau lo hi. Amah in a pilna tawh thu gen a, kam khum takin pau hiathiat hi.…
Rev Ngilh Alh Thang
JESUS LOVE YOU WORSHIP 12/1/2018
Siamah Tual Lam Kim Kuntong
Sanggamte aw, kei tungah a piang thu in lungdamna thu mai a nawtsakzaw ahihna thu na theih ding uh ka deih hi.  Filipi 1:12