Skip to content Skip to footer

Pawlpi Mimal Veng Khenna

Galilee Veng Canaan Veng
Rev.Gin Khan Tuang Rev. Ngin AlhThang
Lam Thawn Lian Vum Theih Thang
Nung Za Lian En Go Lian
Pau Thawn Kim Suan Pu
Kam Mung Dal Khan
Khai Khan Go Mang Tan Thawn
Khai Muan Mang Do Sian Thang
Deng Vang Thang Langh Suan Khai
Pau Lian Dam Pau Khen Mang
Nang Lian Mung Thang Suan Khup
Cin Khen Langh Dal Za Thawn
Tuan Do Lian Sing Lian Pau
Cin Khan Suum Cin Suan Kim
Zen Hau Cin Lian Khai
Zam Mun Mung Ning Ling
Thang Khen Piang  
ThangThawnTuang  
Thang Gin Lang  
Lian Suan Kham  

Jerusalem Veng Lebanon Veng
Pastor Nang Sian Mung Lian Khan Pau
Zam Suan Nang Pa Cin Suan
Zam Khai Thawng Lam Khai
Gin Dot Siam Kam Suan Mung
Gim Lam Thang Hau Sian Cingh
Suan Lian Mung Sian Khat Muang
Kap Khan Thang MungThangLam Mang
Gin Khan Tuang Kam Suan Kim
Awi Khan Cing Cinpi Mung
Hau Lian Mang Gin Lam Suum
Thang Deih Hau San Kim
Sian Suan Mang Lian Kap Thang
Nang Suan Khai Neng Khat Thang
Lian Sian Pau  
Kam Suan Mung  
Olive Veng Nazareth Veng
Liansuankhai Kuntong Pau Sian Sang
Khen Lian Mung Pau Sian Piang
Thang Lian Pau Nang Dot Gen Kham
Lian Sian Dong Kham Sian Sang
Nang Van Cin Cin Sawm Lian
Gin Thawn Khual Kap Pian Dang
Niang Deih Mang Cin Hau Mang
Pau Muan Sawmmang Mang Gel Lian
Kam Gen Mang Kham Kim Lian
Thang Sian Lian Nian Ngaih Cingh
Tual Za Pau Pau Sian Mung
Khoi Lam Cin Zen Za Niang
Zam Lian Khup Mung Sen
Kham Khen Kap Hau Deih Piang
Thang Sian Khual Ngin Suan Kham
Lam Lang Cing  

Mun Dang A Omte

Langh Suan Mang Paa Sian Kop Thang Sian Muang David Kham Lian Mung