Skip to content Skip to footer

CZBWF

CZBWF

2022 Numei Makai teng

Chairman: Nu Awi Khan Cing

Vice Chairman: Nu Cing Ngaih Vung

Secretary: Nu Gin San Bawi

Joint Secretary: Nu Zam Khawm Cing

Treasurer: Nu Lun Cing

Accountant: Nu Vung Lam Lun

Member: Nu Bin Ho

Member: Nu Ching Hoih Mawi

Member: Nu Ciin Deih Kim

Member: Nu Ciin Lun Cing

Member: Nu Lun Lam Niang

MemberNu Vung Muan Lun