Skip to content Skip to footer

CZBMF

CZBMF

2022 Pawlpi Upa Makai Teng

Chaiman: Pa Kam Mung

Vice Chairman: Pa Cin Pi Mung

Secretary: Pa Pau Sawm Mang

Joint Secretary: Pa Cin Sawm Lian

Treasurer: Pa Nang Lian Mung

Accountant: Pa Cin Hau Mang

Member: Pa Pau Sian Pianb

Member: Pa Dal Khan

Member: Pa Do Sian Thang

Member: Pa En Go Lian

Member: Pa Gim Lam Thang

Member: Pa Sing Lian Pau